ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

28.02.2022 Drukuj

Інформаційні та пункти допомоги:

Zdjęcie główne

Punkty informacyjne i pomocowe – relokacja:

W Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze uruchomione zostały punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (za uchodźcę uznawana jest każda osoba, która przekroczyła granicę po 24.02), które działają codziennie w godz. 7.00-24.00. Punkty mieszczą się na PKS w Gorzowie Wlkp. oraz PKP w Zielonej Górze.

W punktach informacyjnych od osób potrzebujących pomocy uzyskane zostaną dane personalne, które następnie zostaną przekazane do punktu koordynacyjnego. Zwrotnie przekazane zostaną informacje, gdzie osoba potrzebująca pomocy może zostać zakwaterowana i gdzie zostanie zapewnione jej wyżywienie. Osoba relokowana otrzymuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie i pomoc medyczną.

Uruchomiona została także specjalna infolinia, gdzie udzielne są wszelkie informacje oraz pomoc administracyjna i prawna

Infolinia lubuska: 95 785 18 59

Infolinia ogólnopolska: +48 47 721 75 75

Miejsca zakwaterowania uchodźców wyznacza wojewoda, który podpisuje stosowne umowy z podmiotami. Pomoc otrzyma każdy uchodźca! Obecnie w Lubuskim przygotowanych jest 500 miejsc. Powstaje też lista uzupełniająca.

Uchodźcy mogą się także zgłaszać do samorządów, które z kolei skontaktują się z odpowiednimi służbami, a te zajmą się transportem i zakwaterowaniem. Można zgłaszać się także do policji, straży pożarnej czy straży granicznej- które dysponują procedurami relokacji.

Інформаційні та пункти допомоги:

У містах Гожув Велкопільський і Зелена Гура були відкриті інформаційні пункти для біженців з України (біженцем вважається кожна людина, що перейшла кордон після 24.02), які працюють щодня з 7:00 до 24:00. Пункти розташовані на автовокзалі (Dworzec PKS) в Гожув Велкопольскиц і залізничному вокзалі (Dworzec PKP) в Зелена Гура.

В інформаційних пунктах, від осіб які потребують допомоги, будуть отримані персональні дані, які потім будуть передані в координаційний пункт. Тим, хто звернувся буде приділена інформація про те, де людина, яка потребує допомоги може бути розміщений на проживання і де буде забезпечено харчування. Переміщена людина отримує житло, повний пансіон і медичну допомогу.

Також була запущена спеціальна гаряча лінія, де надається вся інформація, а також адміністративна та юридична допомога.

Гаряча лінія у воєводстві Любуському: +48 95 785 18 59

Загальнопольска гаряча лінія: +48 47 721 75 75

Місця розміщення біженців призначає губернатор, який підписує відповідні договори з суб'єктами. Допомогу отримає кожен біженець! В даний час в Любуському воєводстві підготовлено 500 місць для перебування біженців. Формується і додатковий список.

Біженці також можуть звернутися до місцевих органів влади, які, в свою чергу, зв'яжуться з відповідними службами, а ті займуться транспортом і розміщенням. Ви також можете звернутися в поліцію, пожежну службу або прикордонну службу, які мають процедури для переселенців.

Информационные и пункты помощи:

В городах Гожув Велкопольский и Зелена Гура были открыты информационные пункты для беженцев с Украины (беженцем считается каждый человек, перешедший границу после 24.02), которые работают ежедневно с 7:00 до 24:00. Пункты расположены на автовокзале (Dworzec PKS) в Гожув Велкопольский и железнодорожном вокзале (Dworzec PKP) в Зелена Гуре.

В информационных пунктах, от лиц нуждающихся в помощи, будут получены персональные данные, которые затем будут переданы в Координационный пункт. Обратившимся будет уделена информация о том, где человек, нуждающийся в помощи может быть размещен на проживание и где будет обеспечено питание. Перемещенный человек получает жилье, полный пансион и медицинскую помощь.

Также была запущена специальная горячая линия, где предоставляется вся информация, а также административная и юридическая помощь

Горячая линия в воеводстве Любушском: +48 95 785 18 59

Общая горячая линия: +48 47 721 75 75

Места размещения беженцев назначает губернатор, который подписывает соответствующие договоры с субъектами. Помощь получит каждый беженец! В настоящее время в Любушском воеводстве подготовлены 500 мест для пребывания беженцев. Формируется и дополнительный список.

Беженцы также могут обратиться в местные органы власти, которые, в свою очередь, свяжутся с соответствующими службами, а те займутся транспортом и размещением. Вы также можете обратиться в полицию, пожарную службу или пограничную службу, которые имеют процедуры для переселенцев.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz -czerwiec 2024

  Kalendarz -czerwiec 2024

  30.06.2024 godz. 23:59 Czerwiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami