ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świebodzin

Zdjęcie główne

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o  rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Świebodzina zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świebodzin.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do ww. projektu uchwały. Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 1 grudnia  2023 r. do 5 stycznia 2024 r. w następujących formach:

 1. Poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (bip.swiebodzin.eu) oraz na stronie gminy www.swiebodzin.eu  i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w godzinach pracy Urzędu  lub wypełnienie i zeskanowanie formularza konsultacyjnego oraz przesłanie na adres e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl,
 2. Korzystając z formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej: https://forms.office.com/e/RW5X8fCCbF
 3. Poprzez udział w spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się: dnia 12.12.2023 r. w godz.: 17:00-19:00 w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie, ul. Bramkowa 2, Świebodzin.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy Gminy Świebodzin, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
 2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Wszelkie materiały informacyjne, tj.:

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świebodzin;
 2. Mapy w skali 1:5000 określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Świebodzin

udostępnione będą w wersji:

 1. elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin(www.bip.swiebodzin.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świebodzin (www.swiebodzin.eu),
 2. papierowej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 73

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

 1. prasy lokalnej;
 2. Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (www.bip.swiebodzin.eu );
 3. strony internetowej Urzędu Gminy Świebodzin (www.swiebodzin.eu);
 4. tablic ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin;

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-00 Świebodzin, pok. 73, tel. 68 4750 934/932 e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (www.bip.swiebodzin.eu), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (www.swiebodzin.eu) oraz na tablicach informacyjnych/ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie niezwłocznie po ich zakończeniu.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świebodzin

Załącznik nr 1 do projektu uchwały- mapy w skali 1:5000 określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 2 do projektu uchwały- Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz konsultacyjny

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz -czerwiec 2024

  Kalendarz -czerwiec 2024

  30.06.2024 godz. 23:59 Czerwiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami